Vinna eller försvinna – Kompetensförsörjningens påverkan på forskningen i innovations- och kemiindustrierna

Publiceringsdatum: 9 mars 2022 | Språk: SV

På uppdrag av Innovations- och kemiindustrierna (IKEM), har Faugert & Co Utvärdering kartlagt kompetensen i deras fyra största branscher plast, kemi, läkemedel och raffinaderi, samt hur den förväntas utvecklas på sikt, inklusive hur nya teknikskiften medför nya kompetensbehov. Kartläggningen har gjorts i syfte att utveckla ett beslutsunderlag då det saknas strukturerad och offentlig kunskap om detta.

Kartläggningen har varit kvantitativ och baserats på SCB-data från SUN-, SSYK-, och SNI-registerna samt från Svenskt Näringslivs lönestatistik och medlemsregister. För att få en förståelse för hur fördelningen av såväl kompetens som yrkestitlar utvecklats över tid har kartläggningen omfattat perioden 2007–2018. Den kvantitativa analysen har sedan kompletterats med en kvalitativ analys innehållande litteraturstudier, intervjuer, workshops och ett tolkningsseminarium med representanter från beställaren och från branscherna.

Resultatet från kartläggningen har sedan använts i ett mer framåtblickande syfte genom att prognostisera hur många som behöver anställas inom den närmaste fem- respektive tioårsperioden samt inom vilka utbildningsinriktningar. Prognosen har tagit hänsyn till pensionsavgångar, kompetensförskjutningar till följd av teknikskiften samt förväntad tillväxt. Resultatet syftar till att vara ett underlag för IKEM nationellt såväl som för deras regionkontor i frågor kring till exempel kompetensförsörjning och dimensionering.

Studien genomfördes mellan december 2021 och mars 2022.