Utredning om mulig parallell struktur i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Publiceringsdatum: 10 november 2020 | Språk:

Under det senaste decenniet har nationella kvalifikationsramverk (NQF) utvecklats och implementerats i hela Europa. Dessa ska vara kompatibla med det europeiska kvalifikationsramverket (EQF) som är den gemensamma europeiska referensramen och som har som mål att främja medborgarnas rörlighet mellan länder och att underlätta medborgarnas livslånga lärande. 

I det norska nationella kvalifikationsramverket (NKR) är de övre nivåerna (6–8) reserverade för högre akademisk utbildning vilket lett till att den högre yrkesutbildningen i Norge inte kan placeras in över nivå 5 i ramverket trots att läranderesultaten på vissa av de högre yrkesutbildningarna bättre motsvarar nivå 6. På uppdrag av nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har Faugert & Co Utvärdering därför gjort en utredning av vilka förutsättningar som krävs för att förändra ramverket samt identifierat och utvärderat olika modeller som kan möjliggöra inplacering av högre yrkesutbildning över nivå 5 i NKR. 

Studien identifierar två övergripande modellstrukturer som möjliggör inplacering av högre yrkesutbildning över nivå 5 i NKR. Den första modellstrukturen är en ”paraplystruktur”, medan den andra är en ”parallellstruktur”. Paraplystrukturen utgår från att ett och samma läranderesultat kan uppnås på olika sätt och att läranderesultat, oavsett hur de erhållits, kan samlas under ett och samma paraply, en struktur som används av majoriteten länder i Europa. Parallellstrukturen utgår istället från att läranderesultaten ser olika ut beroende på hur och i vilken miljö de har erhållits av individen. De parallella spåren ska tydliggöra skillnaden och påvisa att tonvikten i de respektive deskriptorerna skiljer sig åt. Få länder i Europa har valt att använda en parallell struktur. Inom respektive modellstruktur presenteras två modeller varav Norge bör titta vidare på en paraplymodell och en parallellmodell. Båda dessa möjliggör för en bredare användning av NKR och en förändring mot någon av dessa går dessutom i linje med utvecklingen i andra europeiska länder.