Effektanalys av Energimyndighetens stöd till forskning och innovation inom järn- och stålindustrin 1998–2015

Publiceringsdatum: 1 december 2016 | Språk: SV

Faugert & Co Utvärdering AB har under perioden mars–december 2016 genomfört en effektanalys av de forsknings- och innovationssatsningar (FoI-satsningar) som Energimyndigheten under perioden 1998–2015 riktat mot järn- och stålindustrin. Uppdragets huvudsyfte har varit att belysa vilka effekter satsningarna har haft med avseende på branschens energianvändning och dess användning av fossila råvaror och fossil energi. 

De datainsamlings- och analysmetoder som tillämpats är i) Dokumentstudier av bland annat program- och projektdokument, tidigare utvärderingar och underlag om järn- och stålbranschen; ii) Deskriptiv statistik över branschen; iii) Finansieringsanalys utifrån projektlistor och projektbeslut samt kompletterande underlag från Energimyndigheten, Jernkontoret och Swerea MEFOS; iv) Intervjuer med 53 personer av vilka 25 representerar 25 företag, 18 forskningsinstitut eller lärosäten, och 10 antingen Jernkontoret, Energimyndigheten eller Vinnova; Platsbesök hos framträdande deltagare i projekten (Höganäs AB, Outokumpu Stainless AB, Sandvik Materials Technology, SSAB Europe, Swerea MEFOS ochSwerea KIMAB). Platsbesöken och intervjuerna har varit viktiga, till stor del för att mycket av informationen om effekter inte fanns tillgänglig på annat sätt.