Fördjupad uppföljning kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) år 2022

Publiceringsdatum: 24 mars 2023 | Språk: SV

På uppdrag av Energimyndigheten har Faugert & Co Utvärdering genomfört en fördjupad uppföljning av den kommunala energi-och klimatrådgivningen (EKR). Syftet med uppdraget har varit tvådelat: dels att genomföra en summativ uppföljning som redovisar aktiviteter, prestationer, resultat och effekter av det statliga stödet till EKR fram till dags datum. Dels en formativ och framåtsyftande del med syftet att utveckla en systematik för uppföljning av rådgivningen som kan användas kontinuerligt framöver.

Den situation som Sverige befunnit sig i under 2022 med krig i närområdet, höga elpriser och osäker tillgång på energi, har även inneburit en unik situation för energi- och klimatrådgivningen. Det har varit ett ovanligt högt söktryck och 25 552 inkommande rådgivningar har rapporterats in mellan januari och oktober 2022, att jämföra med 15 851 under hela 2021. Även efterfrågan från massmedia att genomföra intervjuer och tillhandahålla information om energibesparande åtgärder har ökat under året.

Rådgivningen förefaller tillgodose en efterfrågan på oberoende rådgivning inom energi- och klimatområdet i en tid där mycket av den tillgängliga informationen tillhandahålls av aktörer med egenintresse inom området, såsom försäljare eller tillverkare av specifika produkter eller tjänster. Vi kan konstatera att en av rådgivarnas absolut högsta prioriteringar är att bistå med relevant kunskap och råd som leder till att de rådsökande lämnar rådgivningen med mer kunskap, större trygghet inför sina beslut och med sina frågor och funderingar besvarade. Detta förefaller även i stor utsträckning vara den gängse uppfattningen hos de rådsökande vilka både uppger att rådgivningen bidragit till ökad medvetenhet och kompetens och att de skulle rekommendera tjänsten. Vi kan även se att rådgivningen bidrar till att de rådsökande genomför konkreta åtgärder och att den bidrar till energibesparing för målgrupperna. Även om vi med dagens underlag inte kan ange utsträckningen i konkreta kvantitativa termer.

Rådgivningen har bidragit till att öka kompetensen hos målgrupperna och att sammanföra relevanta aktörer och främja kunskapsutbyte dem emellan. Det framgår att det krävs många olika kompetenser i rollen som energi- och klimatrådgivare och att rådgivarna i stor utsträckning har den kompetens som efterfrågas. Det påtalas dock att de rådsökande i högre utsträckning efterfrågar specifik teknisk kunskap och att denna efterfrågan förväntas fortsätta öka.

Det finns många signifikanta skillnader i de olika regionerna och kommunerna. Variationen i förutsättningar omfattar aspekter såsom demografi, geografi, klimat och individuella rådgivares etablering. Behoven är ofta kopplade till de rådande förutsättningarna, där exempelvis en etablerad och erfaren rådgivare kan ha ett brett nätverk och kontinuerligt inkommande rådgivningsärenden medan en nyare rådgivare kan ha ett större behov av att genomföra utåtriktade aktiviteter och kommunikationsinsatser för att generera uppmärksamhet och intresse. Ett annat exempel är att ett platsbesök inbegriper en större tidsåtgång till resande i kommuner med låg befolkningstäthet än kommuner med hög befolkningstäthet. Detta kan öka behovet av rådgivning på distans och att webbinarier kan vara att föredra framför seminarier. Dessa skillnader innebär att även om mycket av verksamheten är generaliserbar så bör den lokala kontexten beaktas och bevaras. Däri ligger ett stort ansvar på respektive regional utvecklingsledare (RUL) som utgör kopplingen mellan rådgivarna och Energimyndigheten. Detta ansvar har härtill axlats väl och har under 2022 vidareutvecklats genom att tillsätta en särskilt utsedd samordnare.