Slututvärdering av Samverkansprogrammet Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2)

Publiceringsdatum: 25 juni 2020 | Språk: SV

Energimyndigheten genomför i samverkan med IQ Samhällsbyggnad programmet E2B2 under perioden 2013 – 2017. E2B2 är ett brett program, som stödjer forskningsprojekt inom bebyggelsens hela energianvändning, och över hela livscykeln. Programmet omfattar forskning om både bostäder och lokaler där produktion, renovering, ombyggnation, demontering och rivning innefattas. Även människors livsstilar, hur människor använder energi i boendet och vilka val de gör omfattas av programmet. Under de fem utlysningsomgångarna som genomförts har medel beviljats till totalt 80 projekt. Av dessa har 44 letts av forskare vid universitet eller högskola, 25 av institut och elva projekt av andra typer av aktörer. Det totala utfallet för programmet har uppgått till drygt 250 miljoner kronor. 

Denna slututvärdering av E2B2 fokuserar på arbetet i och resultaten från de projekt som finansierats inom programmet. Utvärderingen bedömer hur väl programmet följer uppsatta mål i programbeskrivningen, projektens kvalitet i flera avseenden samt vilken nytta programmet och projekten ger tänkta avnämare. Slututvärderingen kompletterar därmed halvtidsutvärderingen från 2016, som fokuserade på programmets administrativa processer, dess betydelse för avnämare och intressenter samt dess förutsättningar att med dåvarande projektportfölj uppnå de mål- och syften som formulerats i programbeskrivningen. Datainsamlingen har bestått av dokumentstudier, djupintervjuer med representanter från programmets sekretariat, representanter från programrådet samt andra intressenter, webbenkäter till projektledarna i programmet och till projektdeltagare samt en expertgranskning av slutrapporter och lägesrapporter från ett urval projekt och av projektportföljen.