Utvärdering av nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning

Publiceringsdatum: 4 december 2020 | Språk: SV

På uppdrag av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har Faugert & Co Utvärdering utvärderat det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning (pågående cykel 2017–2022). Syftet med utvärderingen var dels att få veta effekterna av kvalitetssäkringssystemet, dels att ge rekommendationer till UKÄ om hur kvalitetssäkringssystemet kan vidareutvecklas. Datainsamlingen har bestått av dokumentsstudier, webbenkät, sonderande intervjuer och djupintervjuer, internationella fallstudier, samt fördjupningsstudier (inklusive fysiska och digitala platsbesök). Utvärderingen genomfördes under perioden oktober 2019 till december 2020.

Det första nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning implementerades under tidigt 1990-tal, och sedan dess har en rad olika system existerat. Förändringar mellan systemen har framför allt inneburit smärre justeringar och förändringar i tillvägagångssätt för kvalitetssäkringsarbete. Nuvarande system inrättades 2016 bland annat som ett svar på att dåvarande Högskoleverket (HSV) inte fick behålla sitt medlemskap i det europeiska samarbetet för kvalitetsgranskning inom högre utbildning (ENQA), eftersom ENQA fann brister i det rådande svenska systemet.

Det nuvarande kvalitetssäkringssystemet är uppbyggt kring fyra centrala moment, som kallas komponenter. Alla fyra komponenter är fristående granskningsprocesser, och granskningarna i komponenterna bedrivs parallellt med varandra. De fyra komponenterna är:

De fyra komponenterna baseras på ett peer review-moment, där bedömningen av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete görs av en extern bedömargrupp som består av oberoende personer som är sakkunniga inom högre utbildning. Självvärderingar utgör ett viktigt inslag i granskningsprocesserna. Bedömningen görs utifrån sex bedömningsområden: i) Styrning och organisation, ii) Förutsättningar iii) Utformning, genomförande och resultat iv) Jämställdhet v) Student- och doktorandperspektiv, vi) Arbetsliv och samverkan. Därefter producerar bedömargruppen ett yttrande, med bedömning om utfall och eventuella rekommendationer till förbättringsåtgärder, som ligger till grund för UKÄ:s beslut.