Näringslivets kompetensförsörjning och enklare vägar till jobb – utvärdering av fyra regeringsuppdrag

Publiceringsdatum: 30 november 2021 | Språk: SV

På uppdrag av Tillväxtverket har Faugert & Co Utvärdering utvärderat genomförandet av fyra regeringsuppdrag med det gemensamma och övergripande syftet att utveckla metoder och modeller för enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning. Uppdragen är:

• att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet

• att förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor

• att stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet

• att genomföra Jobbsprånget

Totalt har 55 projekt beviljats medel inom ramen för de fyra regeringsuppdragen, varav 19 har ingåtti utvärderingen. Utvärderingen genomfördes under perioden maj–oktober 2021 och bygger på dokumentstudier, intervjuer och workshops. Det övergripande syftet med utvärderingen är att främja lärande och utveckling för Tillväxtverkets och regeringen inför utformning och genomförande av framtida insatser och uppdrag för att stärka näringslivets kompetensförsörjning, men även för andra aktörer som planerar, medfinansierar och/eller genomför insatser inom området.