Metautvärdering av tredje omgången strategiska innovationsprogram efter sex år

Publiceringsdatum: 6 januari 2022 | Språk: SV

Verket för innovationssystem (Vinnova), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Statens energimyndighet (Energimyndigheten) gav Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco AB att utvärdera de 17 strategiska innovationsprogram (SIPar) som de tre myndigheterna delfinansierar. SIP Drive Sweden var en av de fem SIPar som utvärderades under januari–december 2021. Syftet med utvärderingen var att påvisa resultat och tidiga effekter som underlag för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering, samt att utgöra stöd för myndigheterna och programkontoren att utveckla och förbättra programmen på bästa sätt.