En yta för samskapande i Helsingborg – En underlagsstudie för att bygga insikter och kunskap inom ramen för Projekt Rekrytera

Publiceringsdatum: 24 januari 2022 | Språk: SV

Helsingborgs stad gav Faugert & Co Utvärdering i uppdrag att genomföra en underlagsstudie om hur man kan utveckla och organisera en yta för samskapande där näringsliv, invånare och offentlig sektor kan samarbeta för att utveckla nya och innovativa lösningar på samhällsutmaningar.

Det övergripande syftet med studien var att utveckla ett ramverk för hur en samskapande yta kan organiseras så att den uppfyller sitt syfte att främja sysselsättning och entreprenörskap. En annan viktig aspekt var att ytan behöver utformas så att den är hållbar över tid och har förmåga att kontinuerligt fånga upp utmaningar och möjligheter. Studien tittade också på det lagrum till vilket den samskapande ytan behöver förhålla sig och juridiska frågeställningar inom olika rättsområden som kan komma att aktualiseras genom denna. Uppdraget genomfördes under hösten 2021. De metoder som användes var dokumentstudier, djupintervjuer, fokusgrupper och workshoppar.