Utvärdering av programmet Expertkompetens

Publication date: 16 september 2022 | Report language: SV

På uppdrag av KK-stiftelsen har Faugert & Co Utvärdering under 2021–2022 utvärderat Expertkompetensprogrammet. Syftet med utvärderingen är att den ska bidra till lärande om KK-stiftelsens arbete med programmet och användas som inspel för att utveckla programmet samt vidareutveckla stiftelsens roll gentemot lärosätena och näringslivets kompetensförsörjning.

Utvärderingen avser perioden 2010–2021 och avgränsas till så kallade Steg 2-projekt. Datainsamlingen har bestått av en kombination av flera olika datakällor och metoder: intervjuer, kartläggningar och dokumentstudier. Intervjuer har genomförts med representanter för KK-stiftelsen, projektledare och projektdeltagare från lärosäten, representanter för deltagande företag med flera.

Programmet

Programmet Expertkompetens syftar till att ta fram avancerade utbildningar utifrån näringslivets behov inom särskilda områden. Det handlar om utveckling av kurser för yrkesverksamma som bygger på en nära samverkan mellan en akademisk forsknings- och utbildningsmiljö och näringslivet. Syftet med programmet är det ska bidra till ökad tillgång av relevant forskningsnära kompetens för näringslivet, stärkt utbildningssamverkan mellan lärosäte och näringsliv, och i förlängningen till stärkt konkurrenskraft.

Måluppfyllelse, resultat och bieffekter

Programmets måluppfyllelse gällande resultaten i de beviljade projekten bedöms som förhållandevis god. De enskilda projekten har nått målsättningarna gällande volymkravet i utbildningsutbud. De enskilda projekten har nått målsättningarna gällande kravet att utveckla en metod för kursutveckling men denna metod förefaller inte vara särskilt värdefull eller relevant då den inte är tillämpbar för lärosätena i andra sammanhang. Även om projekten har bidragit till viss utveckling av utbildningsstödjande verksamheter inom lärosätena så bedöms de inte ha erhållit en kompetens för att fullt ut kunna hantera näringslivsanpassade kurser.

Programmet har lett till ökad kompetens hos de deltagande företagen och ökad förmåga hos lärosätena att utveckla kurser för yrkesverksamma. Därtill har programmet lett till ett flertal positiva bieffekter. Projekten har påverkat andra utbildningar på lärosätena genom att bidra till utveckling av andra kurser inom lärosätet. En annan bieffekt är att programmet har bidragit till förnyade arbetssätt för samverkansformer mellan akademi och näringsliv.

Forskare har genom de yrkesverksamma studenterna fått en god bild av företagens behov, liksom möjlighet att utveckla kontakterna med forskningspartners i näringslivet.

Relevans och bärkraftighet

Projektledare, projektägare och företagsrepresentanter anser att programmet är ett mycket relevant ”koncept”. Genom inkludering av näringslivsrepresentanter i utvecklingsfasen av projekten har majoriteten av projekten i hög grad lyckats inhämta företagens behov. Programmet har i hög utsträckning bidragit till att lärosätena har kunnat satsa på kompetensutveckling och utbildning för yrkesverksamma. Utformningen av programmet anses av projektledare mycket väl motsvara lärosätenas behov av utveckling av kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma. Projekten har medfört att lärosätena har ytterligare ett erbjudande att presentera för näringslivet; utöver medverkan och inflytande i forskningsprojekt har även flexibla utbildningar på avancerad nivå riktade till och anpassade för yrkesverksamma kunnat inkluderas.