Technopolis Sweden’s / Faugert & Co Utvärderings VD presenterar rapport om norska stödprogram för Horizon 2020

14th January 2019

Den 31 januari presenterar Tomas Åström, VD för Technopolis Sweden / Faugert & Co Utvärdering rapporten Improving Norway’s Performance in the EU Framework Programme, vid ett dialogmöte med norska intressenter i Oslo.

Rapporten utgör slutleveransen av den effektutvärdering av PES2020 och STIM-EU som Norges forskningsråd (NFR) gav Technopolis Group i uppdrag att genomföra. PES2020 och STIM-EU är NFRs två viktigaste stödprogram för att stärka det norska deltagandet i Horisont 2020. Alla organisationer som kan få finansiering från NFR är berättigade till PES2020-stöd, men endast forskningsinstitut är berättigade till STIM-EU-stöd.

Utvärderingen konstaterar att PES2020 är förknippat med ett visst ökat ramprogramsdeltagande, såväl vad gäller antalet ansökningar som i viss mån kvaliteten på ansökningarna. Dessa resultat gäller dock inte för alla slags deltagare. Utvärderingen visar emellertid att STIM-EU har lett till fler H2020-ansökningar och empirin tyder på att det kan finnas en viss positiv effekt vad gäller deltagande också av norska företag. Utifrån resultaten föreslår därför utvärderingen att PES2020-stöd ska begränsas till de deltagartyper som har störst behov av det, samt att höja nivån på STIM-EU-stödet för att kompensera för de norska institutens mycket låga basfinansiering.

Rapporten (på engelska med sammanfattning på norska) i sin helhet kan hämtas här.