Utvärdering av två program inom området energieffektiva transporter

Författare: Tommy JanssonAnnaKarin SwenningEmma Ärenman

Språk: Swedish

Publikationsdatum: 11th October 2013

Föreliggande utvärdering omfattar två program inom området energieffektiva transporter som Energimyndigheten bedriver sedan 2010, ett forskningsprogram ochett
demonstrationsprogram. Ett förslag föreligger nuatt slå samman dessa tvåi ettnyttrogrammed start 2014. Detta nya program kommer att finansieras viaEnergimyndighetens anslagförnergi forskning. Utvärderingen omfattar både vetenskaplig kvalitet och relevans. Relevansdelen fokuserar på olika aspekter av den nytta de två programmen genererar för
sina målgrupper,d.v.s. i första hand de som arbetar med och ansvarar för transport frågor industrin samt myndigheter, konsulter och rådgivare, och i andra handteknikleverantörer och utbildare.