Ett näringslivs- och innovationscenter i Nynäshamn?

Publiceringsdatum: 24 mars 2023 | Språk: SV

Nynäshamn är en kommun med goda förutsättningar. Närheten till Stockholm, hamnen och naturen innebär stora möjligheter. Samtidigt befinner sig kommunen i en brytningstid där det gamla måste ge plats åt det nya. Traditionella industrier har ersatts med nya typer av arbeten och kommunen är inte längre en utpräglad industristad. Arbetsmarknaden förändras och ställer allt högre krav på kompetens och utbildning. Nynäshamn verkar heller inte omfattas av spridningseffekterna på tillväxt från Stockholm i samma utsträckning som många andra kommuner i regionen. Detta eftersom pendlingsavståndet mellan Stockholm och Nynäshamn är förhållandevis långt. Restiden ligger ofta runt de 60 minuter som enligt forskning utgör gränsen för när de positiva spridningseffekterna på tillväxten från storstaden upphör. Det innebär att kommunen kan behöva ta en mer aktiv roll och utforma strategier för att på egen hand stärka sin attraktivitet.

Detta har den delvis redan gjort. Nynäshamns kommun har genom Campus Nynäshamn och näringslivsenheten initierat en utredning om att etablera ett näringslivs- och innovationscenter som ska arbeta med näringslivsutveckling, kompetensutveckling, utbildning och innovation i gemensam arena. Vår utredning visar att ett näringslivs- och innovationscenter bör ha en kärnverksamhet i form av Campus Nynäshamn inklusive inkubatorverksamhet och science parks samt kommunens näringslivsenhet. Coworking spaces eller kontorshotell bör även de finnas eftersom de främjar innovation och nätverk. En funktion inom mark och exploatering skulle kunna addera ett värde oavsett om det ses som en kärnverksamhet eller inte. Studentbostäder kan bidra till att öka attraktiviteten för delar av kärnverksamheten. För att realisera en mötesplats behövs ytterligare verksamheter adderas. Restaurang och café är självklara liksom utrymmen för konferenser och evenemang. Kulturverksamheter inklusive bibliotek tycks medföra ett stort värde för mötesplatsen och bör därför också beaktas. Särskilt sett till att Nynäshamn har som ambition att främja besöksnäringen, för vilken kulturen kan spela en betydande roll.

För att kunna etablera ett näringslivs- och innovationscenter i samverkan mellan kommunen och näringslivet krävs att detta är förankrat och kommuniceras på ett tydligt sätt. De aktörer som omfattas bör präglas av en vilja att samverka. Det är viktigt att ett potentiellt näringslivs- och innovationscenter etableras med utgångspunkten att det är en långsiktig investering för kommunen. Det kräver i sin tur politisk enighet. Det är också viktigt att en etablering utvecklas dynamiskt utifrån sina grundverksamheter. En enkätundersökning som gjorts med företag visar att de ser positivt på ett näringslivs– och innovationscenter. Majoriteten enkätrespondenter tror att det kommer att bidra till mervärden, främst i form av förbättrad kompetensförsörjning, ökad attraktivitet, stärkt samverkan och ökad tillväxt. Företagen tycker att ett näringslivs- och innovationscenter, utöver näringslivsenheten och Campus Nynäshamn ska innehålla inkubatorverksamhet, café- och restaurang, kommunens besökscenter och turistinformation. Även möjligheter till konferenser och coworking spaces eller kontorshotell uppges vara viktiga.

Analysen stödjer att ett näringslivs- och innovationscenter ska etableras på en central plats i Nynäshamn. Lokalen ska möjliggöra för en mix av olika verksamheter. Vilka verksamheter som ska omfattas av ett näringslivs- och innovationscenter måste dock fastställas innan det är möjligt att utreda var det bäst kan lokaliseras. En grundläggande fråga för kommunen är om den vill etablera ett näringslivs- och innovationscenter i egna lokaler eller som hyresgäster. De fallstudier som gjorts inom ramen för visar att båda alternativen kan bli framgångsrika. Nornan har dock en storlek och en lokalisering som gör att den även fortsatt bör övervägas som ett alternativ.

Utredningen kan inte föreslå en budget för ett näringslivs – och innovationscenter eftersom de faktorer som styr finansieringen så som platsen och dess verksamheter ännu inte är fastställda.
Sammantaget kan utredningen konstatera att ett näringslivs- och innovationscenter kan förväntas leda till ökad attraktivitet för kommunen, höjd utbildningsnivå, stärkt kompetensförsörjning och företagsklimat samt en ökad kunskapsöverföring, effekter som givet de utmaningar Nynäshamn har är viktiga.