Casestudieanalyse av et utvalg prosjekter i programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Publiceringsdatum: 1 juni 2017 | Språk: SV

Programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) ble etablert i 2005 med formål om å utløse potensialet for forskningsbasert innovasjon gjennom å øke næringslivets FoU-investeringer. Som et ledd i en evaluering av programmet har Norges forskningsråd (NFR) bestilt fire analyser, inkludert denne casestudieanalysen. Analysen bygger på 20 caser som omfatter til sammen 33 BIA-prosjekter, hvorav 30 Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og 3 Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN). Sammenlagt støtte fra NFR beløper seg til nesten 400 millioner kroner. Datainnhentingen har bestått av intervjuer med prosjektdeltakere og studier av prosjektenes søknader og sluttrapporter, samt studier av prosjektdeltakernes hjemmesider, bruk av offentlig FoU-støtte og regnskapsdata. Analysen ble utført i perioden oktober 2016–juni 2017 av Technopolis Sweden (Faugert & Co Utvärdering).

Siden utvalget av caser sannsynligvis utgjør en svært positiv seleksjon, er erfaringene og effektene denne rapporten beskriver neppe representative for hele porteføljen av BIA-prosjekter. Rapporten skal dermed kun tolkes som et delgrunnlag til den overordnede rapporten utarbeidet av evalueringsutvalget.