Faugert & Co Utvärdering AB
Skeppargatan 27
11452 Stockholm
Sweden
T: +46 8 55 11 81 00

info@faugert.se

Direktör

Tomas Åström

Tjänster

Utvärdering

I vardagligt språkbruk används ordet ”utvärdering” i många olika betydelser, men i vår värld handlar en utvärdering om att systematiskt undersöka en aktivitets värde och betydelse i förhållande till en målbild. Vår expertis ligger i att utvärdera offentligt delfinansierade FoU- och innovationsprogram, men också organisationer, arbetssätt och processer med koppling till forskning, utveckling och innovation.

Kärnan i en utvärdering handlar om att undersöka vad som har åstadkommits, för att sedan jämföra det med uppställda mål for insatsen. Ett viktigt resultat av en utvärdering är lärande. Därför anlägger vi alltid ett problematiserande resonemang om hur utvärderingens resultat kan tolkas och, för insatser som ska fortsätta, hur vi tror att verksamheten kan bedrivas på ett mer ändamålsenligt sätt.

Effektanalys

En effektanalys kan vara förvillande lik en utvärdering. Metoderna är i stort sett desamma, men eftersom en effektanalys som regel är betydligt mer ambitiös än en utvärdering används oftast fler metoder för datainsamling och analys. En effektanalys ställer också högre krav på att belägga kausalitet, för att kunna härleda konstaterade effekter till de insatser som undersöks. Den högre ambitionsnivån tar sig oftast uttryck i att den har i uppgift att kartlägga effekter av insatser som har pågått under lång tid, ofta flera decennier.

En fundamental skillnad mellan en effektanalys och en utvärdering är att en effektanalys inte gör någon bedömning mot någon målbild, utan har i uppgift att beskriva och tolka vad som åstadkommits, och inte minst att försöka bedöma i vilken utsträckning det är just de aktuella insatserna som har bidragit till de observerade effekterna (och inte något annat).

Policystudie

I denna tjänstekategori ryms uppdrag där vi bedriver utredning, analys, eller kartläggning av olika teman, och här kan uppgiften exempelvis bestå i att:

  • Genuint förstå och sedan beskriva hur någonting fungerar
  • Utifrån ett givet dataunderlag dra slutsatser om aktuellt nuläge för något, med efterföljande rådgivning
  • Studera effekterna av nya lagar, regler och direktiv
  • Studera hur någon utmaning hanterats i andra länder som underlag för beslutsfattande
  • Studera och beskriva goda exempel som inspiration och vägledning för andra

Gemensamt för policystudier är att de syftar till att ge uppdragsgivarna välgrundade beslutsunderlag.

Processledning

Även processledningsuppdrag uppvisar en stor variation. I sin enklaste form kan det handla om att för en uppdragsgivares räkning leda en strategiprocess i ett antal steg. Bakgrunden kan vara att uppdragsgivaren saknar tid eller erfarenhet av sådant arbete, men inte sällan kan det finnas ett behov och ett värde av att tillföra en oberoende aktör för att driva en process framåt. En betydligt mer ambitiös typ av processledningsuppdrag är när vi under en längre tid leder en panelutvärdering bestående av en extern expertpanel, och då även fungerar som ämnessekreterare.