Faugert & Co Utvärdering AB
Skeppargatan 27
11452 Stockholm
Sweden
T: +46 8 55 11 81 00

info@faugert.se

Direktör

Tomas Åström

Kompetensområden

Vårt kunderbjudande bygger på vår långa erfarenhet av metodutveckling inom utvärderingsområdet och på vår domänkompetens inom kunskapstriangelns områden förvärvad genom utförda uppdrag, i tidigare yrkesutövning och genom forskarutbildning. Vi fokuserar på kunskapstriangelns tre områden:

Forskning och utveckling

Utbildning

Innovation

 Science. technology & innovation policy
 Higher education policy
 Regional economic development & entrepreneurship

Genom att vi är väl förtrogna med hela kunskapstriangeln kan vi sätta våra observationer i ett större sammanhang och visa hur insatser inom en del av kunskapstriangeln får effekter i andra delar. Innovation är sällan något som sker helt isolerat från FoU eller utbildning.

Forskning och utveckling (FoU)

Våra uppdrag inom FoU-området handlar oftast om att kartlägga resultat och effekter av offentligt delfinansierade insatser, liksom om formerna för och effektiviteten i genomförandet. I dessa uppdrag studerar vi ofta fleråriga FoU-program med många individuella projekt, och merparten av uppdragen handlar om FoU-samverkan mellan näringsliv och lärosäten respektive forskningsinstitut. Resultat och effekter studerar vi därmed ur flera perspektiv: företagens, universitetens och institutens, och som regel ingår även att kartlägga vidare samhällsekonomiska effekter.
Våra uppdragsgivare är ofta  offentliga finansiärer som har ett intresse av att få veta i vilken utsträckning deras insatser är effektiva och bidrar till önskade resultat och effekter. I grunden finns här frågan om skattemedel har använts på ett ansvarsfullt sätt.

Högre utbildning

Uppdrag inom högre utbildning fokuserar främst på universitet och högskolor och deras verksamhet, organisering och styrning, men även på aktörer inom högre yrkesutbildning. Många uppdrag handlar om effekter av reformer eller andra förändringsprocesser med ursprung i politiska initiativ, i finansiärers insatser eller i lärosätesinterna initiativ. Några teman som vi har studerat på senare år är organisationsförändringar, pedagogisk utveckling, koppling mellan forskning och utbildning, karriär- och ledarskapsfrågor, mobilitet, kvalitet, internationalisering och finansiering.

Innovation

Den främsta skillnaden mellan offentligt delfinansierade innovationsinsatser och FoU-insatser är att innovationsinsatser som regel tar mycket tydligare utgångspunkt i konkreta problemställningar som enskilda företag eller samhället står inför. Gränserna mellan forskning, utveckling och innovation är emellertid sällan knivskarpa, varför mötet mellan lärosäten och forskningsinstitut å ena sidan och näringslivet och andra samhällsaktörer å andra sidan är viktigt att förstå. Våra uppdrag bidrar till en ökad förståelse för var, hur och varför innovation uppstår, vilka förutsättningar som krävs och hur offentliga aktörer på bästa sätt kan stimulera innovationsprocesser i samhället.