Faugert & Co Utvärdering AB utvärderar 17 svenska Strategiska innovationsprogram

20th December 2018

Vinnova, Formas och Energimyndigheten har givit Faugert & Co Utvärdering AB, i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society AB, i uppdrag att utvärdera de 17 Strategiska innovationsprogram (SIPar) som de tre myndigheterna delfinansierar.

Målet med utvärderingen är att identifiera resultat och tidiga effekter – både för att ge underlag för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering samt för att utgöra stöd åt myndigheterna och programkontoren så att SIParna kan lära och utvecklas på bästa sätt.

SIParnas mål är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar genom ny, långsiktig och fördjupad nationell och internationell samverkan, kraftsamling och förnyelse.

Under 2019 kommer de första fem SIParna att utvärderas: Lättvikt, Metalliska material, PiiA, Produktion2030 och STRIM.

För mer information:
Strategiska innovationsprogram på Vinnovas hemsida
Strategiska innovationsprogram på Formas hemsida
Strategiska innovationsprogram på Energimyndighetens hemsida