Reģionālais un vietējais līmenis spēlē centrālo lomu, lai sasniegtu viedāku un zaļāku ekonomiku. Reģioni un pilsētas ir vislabāk piemērotas, lai tajās izveidotu inovāciju ekosistēmas un tieši tās var radīt izmēģinājumu laukus digitālo un videi draudzīgo tehnoloģiju izmantošanas jomā, jo īpaši piesaistot atbalsta instrumentus no Eiropas kohēzijas politikas. Tās var sekmēt ilgtspējīgu un viedu izaugsmi, lai veicinātu sociālekonomisko attīstību un radītu jaunas darba vietas caur pētniecību un inovāciju stratēģijām, kas atbalsta viedu specializāciju un jaunus risinājumus ekonomiskai izaugsmei, bet vienlaikus mazinot vides degradāciju. Tieši reģionālās un vietējās pašvaldības var būt galvenie aktieri ceļā uz resursu efektīvāku izmantošanu un videi draudzīgāku attīstības modeli.

Technopolis Group strādā ar reģioniem un pilsētām jau vairāk kā 30 gadus. Mūsu darbs palīdz viņiem risināt kompleksus inovāciju radītus izaicinājumus, kas prasa holistisku pieeju un ilgtermiņa skatījumu.