Virknē jomu intelektuālā īpašuma tiesības un standarti ir kļuvuši par nozīmīgiem inovācijas veidojošiem stūrakmeņiem. Eiropas patentu birojs un Amerikas Savienoto Valstu Patentu un preču zīmju birojs saskaras ar lielu patentu skaita pieaugumu, ņemot vērā, ka intelektuālais īpašums un standarti tiek aizvien plašāk izmantoti starp industrijām.

Šī iemesla dēļ Technopolis Group ir izveidojis īpašu komandu, kas nodarbojas tieši ar intelektuālā īpašuma un standartu jautājumiem. Tā ir uzkrājusi pieredzi vairāk nekā 20 gadu garumā, plaši pārzinot dažādas ar intelektuālo īpašumu saistītas tēmas. Mēs varam sniegt ekspertīzi par t.s. formāliem intelektuālā īpašuma aizsardzības instrumentiem, tostarp, patentiem, autortiesībām, dizainu un preču zīmēm, kā arī par neformāliem aizsardzības mehānismiem, piemēram, tirdzniecības noslēpumiem un aizsargātajām publikācijām.

Mūsu intelektuālā īpašuma un standartu komanda darbojas sasaistot inovāciju politiku, intelektuālā īpašuma tiesības un standartu politiku. Mēs piedāvājam neatkarīgu, uz pierādījumiem balstītu novērtējumu un ieteikumus, lai palīdzētu politikas veidotājiem:

Tāpat mēs varam piedāvāt ekspertīzi par katrai jomai raksturīgiem, specifiskiem intelektuālā īpašuma un standartu jautājumiem, kā, piemēram, dzīvības zinātņu jomā – zaļās tehnoloģijas vai informāciju un komunikācijas tehnoloģijās. Pēc nepieciešamības mums ir iespēja piesaistīt augsta ranga ekspertus, kuriem ir kompetence šajos jautājumos.

Mēs strādājam gan ar klientiem no turīgām valstīm, gan arī attīstības valstīm, kur palīdzam analīzēt ar intelektuālo īpašumu saistītus jautājumus, izstrādāt šo jomu regulējošas stratēģijas un sniedzam atbalstu kapacitātes stiprināšanā. Mēs strādājam ar tādām starptautiskām organizācijām kā Pasaules intelektuālā īpašuma organizāciju, Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu, Eiropas Patentu biroju, kā arī ar virkni nacionāla līmeņa intelektuālā īpašuma aģentūrām vai ministrijām, kuru pārziņā ir šī joma. Tāpat sadarbojamies ar standartu izstrādes aģentūrām, piemēram, Vācijas standartizācijas institūtu, kā arī ar pētniecības iestādēm un viņu tehnoloģiju pārneses birojiem.

Jaunumi

Visi raksti Visas ziņas

Ziņojumi

Visi ziņojumi