Zaļā ekonomika

Technopolis Grupa ir līderis palīdzības sniegšanā politikas veidotājiem, lai izdarītu pareizāko izvēli ekonomikas, sociālajos un vides jautājumos. Mēs specializējamies ietekmes uz vidi un ilgtspējas jautājumu integrēšanā zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas (ZTI) politikā, kā arī plašākas ekonomikas attīstības politikas jautājumos Eiropas, nacionālajā un reģionālajā līmenī. Mūsu konsultanti ir atzīti eksperti un teorētiskās domas līderi politikas pētījumos par ekoinovācijām un resursu efektīvu izmantošanu. Mums piemīt unikāla spēja pārveidot augstus politikas mērķus, uzstādījums un zinātnisko pētījumu rezultātus par praktiski izmantojamiem ieteikumiem valdībām.

Pēdējo 10 gadu laikā uzņēmums sekmīgi veicis daudzus uzdevumus, tostarp šādus:

  • ES un nacionāla līmeņa salīdzinoši pētījumi par ekoinovācijas politiku un uzņēmējdarbības tendencēm, kuros iekļauti arī labas prakses piemēri no ES un ārpus tās;
  • ekoinovācijas un ilgtspējas indikatoru apkopošana un analīze ES un starptautisku organizāciju uzdevumā, tostarp interneta datubāzu un kompozīto indikatoru izstrāde (ES ekoinovācijas rezultātu rādītāji);
  • izvērtēšanas un ietekmes novērtēšana, koncentrējot uzmanību uz ekoinovācijām un pētniecības, inovācijas un citas politikas ietekmi uz vidi, tostarp metodoloģiju un metriku izstrāde;
  • tehnoloģiju un politikas konkrētu piemēru padziļinātu pētījumu sagatavošana, koncentrējot uzmanību uz noteiktiem vides tehnoloģiju un politikas pasākumiem OECD valstīs;
  • pētījumi par jaunajiem zaļās uzņēmējdarbības modeļiem un vērtību ķēdēm, kas ir svarīgi pārejai uz efektīvas resursu izmantošanas ekonomiku ar zemu oglekļa izmešu apjomu, tostarp par jauno tendenču politiskajām sekām.

Cooperation fostering industrial symbiosis: market potential, good practice and policy actions

Industrial symbiosis (IS) is a systems approach to a more sustainable and integrated industrial system, which identifies business opportunities that leverage underutilised resources (such as materials, energy, water, capacity, expertise, assets etc.) (Lombardi & Laybourn, 2012). IS involves organisations operating in different sectors of activity that engage in mutually beneficial  transactions to reuse waste and…

Skatīt ziņojumu

Study to Monitor the Economic Development of the Collaborative Economy in the EU

The study measured the current level of development of the collaborative economy of the EU-28 across the transport, accommodation, finance and online skills sectors. The size of the collaborative economy relative to the total EU economy was estimated to be EUR 26.5 billion (0.17% of EU-28 GDP in 2016). Similarly, it is estimated that about 394,000 persons are employed…

Skatīt ziņojumu

What public policies to promote economies of raw materials?

A benchmark for material efficiency policies implemented in eight countries and transposition study in France. Download the executive summary in English.

Skatīt ziņojumu

Research and Innovation in climate change, resource efficiency and raw materials

The goal of the study is to support the EC in promoting successful research and innovation (R&I) policies and programmes under the Specific Programmes of Horizon 2020 in support of Flagship Initiatives “Innovation Union” and “Resource Efficient Europe” with a focus on the specific challenge “Climate Action, resource efficiency and raw materials”.  

Skatīt ziņojumu
Skatīt vairāk