Poliitikakujundajad ja avaliku sektori organisatsioonid tegutsevad muutuvas institutsionaalses, ühiskondlikus, majanduslikus ja tehnoloogilises keskkonnas. Üha enam tuntakse survet kasutada oma eelarvet parimal võimalikul viisil. Selleks on neil pidevalt vaja teadvustada oma prioriteete ja kohandada tegevuskava.

Oleme kolme aastakümne jooksul toetanud poliitikakujundajaid ja organisatsioone eri tasanditel nutikate tegevuspõhimõtete ja -kavade väljatöötamisel. Meie ekspertteadmised aitavad neil prioritiseerida sekkumistegevusi ja investeeringuid ning töötada välja sihtrühmade ja kodanike vajadustele vastavaid valdkondlikke arengukavasid, strateegiadokumente, tegevuskavasid ja programme. Strateegilise toe osana anname ka nõu juhtimissüsteemi ja organisatsiooniliste muudatuste elluviimiseks, samuti korraldame toetusmeetmete ja organisatsioonide teostatavusuuringuid.

Tegutseme eriti aktiivselt teadusuuringute ja innovatsiooni, ettevõtluse, VKE-de ja tööstuse, rohemajanduse ning regionaalarengu ja ühtekuuluvuse valdkondades. Anname objektiivset nõu, tuginedes erisugustele meetoditele:

Pakume strateegilist nõu Euroopa Institutsioonidele, riikide, piirkondade ja linnade valitsustele, teadus- ja innovatsiooniasutustele, ülikoolidele, valdkondlikele katusorganisatsioonidele ja klasterorganisatsioonidele Euroopas ja mujal maailmas.

Mis on uut?

Kõik artiklid Kõik uudised

Aruanded

Kõik aruanded