Technopolis Group Limited (edaspidi: Technopolis Group) austab teie eraelu puutumatust ja on pühendunud teie isikuandmete kaitsmisele. Selles isikuandmete kaitset käsitlevas teatises (edaspidi: privaatsusteatis) on selgitatud, kuidas me hoolitseme teie isikuandmete eest, milliseid on teie õigused seoses eraelu puutumatusega ning kuidas seadus teid kaitseb.

Kui mõne järgnevalt kasutatud termini tähendus jääb teile segaseks, vaadake lõpus toodud terminite seletust.

Oluline teave ja kes me oleme

Selle privaatsusteatise eesmärk

Selle privaatsusteatise eesmärk on selgitada teile, kuidas Technopolis Group kogub ja töötleb isikuandmeid, et täita oma ärieesmärke, milleks on pakkuda poliitikakujundajatele tõenduspõhist nõu, ning isikuandmeid, mida te esitate selle veebisaidi kaudu, kui tellite meie uudiskirja, võtate meiega ühendust, saadate meile oma CV või sisestate need mõnel muul viisil sellel veebisaidil.

See veebisait pole mõeldud lastele ja me ei kogu selle veebisaidi kaudu teadlikult lastega seotud andmeid.

Lugege kindlasti seda privaatsusteatist ja muid isikuandmete kaitset või õiglast töötlemist käsitlevaid teatisi, mida me võime teatavatel juhtudel teiega jagada, kui kogume või töötleme teie isikuandmeid, et mõistaksite täielikult, kuidas ja miks me teie andmeid kasutame. See privaatsusteatis täiendab meie teisi teatisi ning pole mõeldud neid asendama.

Vastutav töötleja

Technopolis Group koosneb erinevatest juriidilistest isikutest, mille kohta saate lähemalt lugeda siit. See privaatsusteatis on koostatud kogu meie kontserni nimel, mis tähendab, et kõikjal, kus on öeldud „Technopolis Group“, „meie“ vms, on mõeldud konkreetsel juhul teie isikuandmete töötlemise eest vastutavat kontserni liikmesettevõtet. Selle veebisaidi vastutav töötleja on ja selle eest vastutab Technopolis Group.

Kui teil on selle privaatsusteatise kohta küsimusi või kui soovite kasutada oma seaduslikke õigusi, võtke ühendust andmekaitsehalduriga, kelle kontaktandmed leiate altpoolt.

Kontaktandmed

Meie täielikud andmed on järgmised.

Juriidilise isiku täielik nimi: Technopolis Group Limited

E-posti aadress: data@technopolis-group.com

Postiaadress: 3 Pavilion Buildings, Brighton, East Sussex, BN1 1EE

Technopolis Groupi peakontor asub Ühendkuningriigis, mis tähendab, et asjaomane juhtiv järelevalveasutus on Ühendkuningriigi teabevoliniku büroo (Information Commissioner’s Office (ICO)). ICO on Ühendkuningriigi andmekaitseküsimuste järelevalveasutus ning teil on õigus neile igal ajal kaebusi esitada (www.ico.org.uk). Oleme siiski tänulikud, kui pöördute kaebuste korral esmalt meie poole, et saaksime püüda teie probleemi ise lahendada.

Selle privaatsusteatise muudatused ja teie kohustus teavitada meid teie isikuandmete muutumisest

See privaatsusteatise versioon avaldati 2020. märts 1. mail ning varasemate versioonidega on võimalik tutvuda meiega ühendust võttes.

On oluline, et teie meile edastatud isikuandmed oleksid õiged ja ajakohased. Kui teie isikuandmed muutuvad meie omavahelise suhte ajal, andke palun meile sellest teada.

Kolmandate isikute materjalidele viitavad lingid

Meie veebisaidil võib olla kolmandate isikute veebisaitidele, pluginatele või rakendustele viitavaid linke. Nendel linkidel klõpsamine või nende ühenduste lubamine võib võimaldada kolmandatel isikutel teie kohta andmeid koguda või jagada. Sellised kolmandate isikute veebisaidid ei kuulu meie kontrolli alla ning me ei vastuta selle eest, kuidas nemad lähenevad eraelu puutumatuse kaitsele. Soovitame teil lugeda iga meie veebisaidilt lahkumisel külastatava veebisaidi privaatsusteatist.

Andmed, mida me teie kohta kogume

Isikuandmed või isiklik teave tähendab mis tahes teavet üksikisiku kohta, mille põhjal seda isikut saab tuvastada. Isikuandmed ei hõlma andmeid, mis on isiku identiteedist lahti seotud (st anonüümseid andmeid).

Me võime koguda, kasutada, säilitada ja edastada erisuguseid isikuandmeid, mille oleme liigitanud järgmiselt.

 • Identiteediandmete hulka kuuluvad eesnimi, neiupõlvenimi, perekonnanimi, kasutajanimi ja muud sellised identifikaatorid, fotod, perekonnaseis, pöördumissõna, sünniaeg, teenistuskäik ja sugu.
 • Kontaktandmete hulka kuuluvad arve saatmise aadress, tarneaadressi, e-posti aadress ja telefoninumbrid.
 • Finantsandmete hulka kuuluvad pangakonto ja maksekaardi andmed.
 • Tehinguandmete hulka kuuluvad andmed teile tehtud ja teilt saadud maksete kohta ning muud andmed teenuste kohta, mida olete meilt ostnud.
 • Tehniliste andmete hulka kuuluvad internetiprotokolli (IP) aadress, teie sisselogimisandmed, brauseri liik ja versioon, ajavööndisäte ja asukoht, brauseris kasutatavate pluginate liigid ja versioonid ning teave operatsioonisüsteemi, platvormi ja muude tehnoloogiate kohta seadmetes, mida te kasutate selle veebisaidi külastamiseks.
 • Profiiliandmete hulka kuuluvad teie kasutajanimi ja parool, huvid, eelistused, tagasiside ning küsitlustele antud vastused.
 • Kasutusandmete hulka kuulub teave selle kohta, kuidas te kasutate meie veebisaiti, tooteid ja teenuseid.
 • Turundus- ja suhtlusandmete hulka kuuluvad teie eelistused meilt ja meiega seotud kolmandatelt isikutelt turundusteabe saamise asjus ning teie suhtluseelistused.

Lisaks kogume, kasutame ja jagame veel koondandmeid, näiteks statistilisi ja demograafilisi andmeid. Koondandmed võivad olla tuletatud teie isikuandmetest, kuid neid ei peeta seaduse kohaselt isikuandmeteks, sest need ei paljasta otseselt ega kaudselt teie isikut. Võime koondada näiteks teie kasutusandmeid, et arvutada välja mõne meie veebisaidi kindla lehe külastajate osakaalu kõigi kasutajate seas. Kui me aga kombineerime või ühendame koondandmeid teie isikuandmetega nii, et nende abil on võimalik teid otseselt või kaudselt tuvastada, käsitleme neid kombineeritud andmeid isikuandmetena ning kasutame neid ainult kooskõlas selle privaatsusteatisega.

Me ei kogu teie kohta tavaliselt mingeid eriliiki isikuandmeid (see hõlmab teavet teie rassi või etnilise kuuluvuse, usuliste või filosoofiliste veendumuste, suguelu, seksuaalse sättumuse, poliitiliste arvamuste, ametiühingusse kuulumise ja tervise kohta ning geneetilisi ja biomeetrilisi andmeid). Samuti ei kogu me teavet kriminaalkorras süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegude kohta. Kui me neid andmeid siiski koguma peaksime, teeme seda ainult juhul, kui oleme sellise töötlemise kohta saanud selgesõnalise nõusoleku.

Isikuandmete esitamatajätmine

Kui meil on vaja seadusest tulenevalt või teiega sõlmitud lepingu tingimuste kohaselt isikuandmeid koguda ning te ei esita neid andmeid nõudmise korral, ei pruugi meil olla võimalik täita lepingut, mille oleme teiega sõlminud või mida soovime teiega sõlmida (näiteks teile teenuste osutamiseks). Sellisel juhul võime olla sunnitud teie tellitud teenuse osutamata jätma, kuid teavitame teid sellest alati.

Kuidas teie isikuandmeid kogutakse?

Kasutame teilt ja teie kohta andmete kogumiseks mitmesuguseid meetodeid, sealhulgas järgmised.

 • Otsesuhtlus. Võime teilt koguda teie identiteedi-, kontakt- või finantsandmeid, kui täidate vastavaid vorme või suhtlete meiega posti, telefoni või e-posti teel või muul viisil. Otsesuhtluse teel kogutud andmete alla kuuluvad ka andmed, mida te esitate, kui te:
  • osalete küsitlustes, intervjuudes, vestlusringides ja muud liiki uuringutes, mille käigus me tõendeid kogume;
  • tellite meilt teenuseid;
  • kandideerite meie juurde tööle;
  • tellite meilt väljaandeid;
  • tellite meilt turundusteavet.
 • Automatiseeritud tehnoloogiad või suhtlus. Võime teilt meie veebisaidi kasutamise käigus koguda automaatselt tehnilisi andmeid teie seadme ning teie sirvimistoimingute ja -harjumuste kohta. Kogume neid isikuandmeid küpsiste, serverilogide ja muude sarnaste tehnoloogiate abil. Samuti võime teie kohta saada tehnilisi andmeid, kui külastate teisi veebisaite, mis kasutavad meie küpsiseid. Lisateavet leiate meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.
 • Kolmandad isikud või avalikud allikad. Võime saada teie kohta isikuandmeid mitmesugustelt kolmandatelt isikutelt ja avalikest allikatest, nagu on kirjeldatud järgnevalt:
 • tehnilisi andmeid järgmistelt isikutelt:
  • (a) andmeanalüüsiteenuste pakkujatelt,
  • (b) reklaamivõrkudest,
  • (c) infootsinguteenuste pakkujatelt;
 • identiteedi- ja kontaktandmeid vahendusorganisatsioonidelt, andmevahendajatelt või andmekoondajatelt, kes asuvad EL-is;
 • identiteedi- ja kontaktandmeid avalikest allikatest, näiteks üksikutelt organisatsioonide veebisaitidelt, äriregistritest ja valijate registritest, mis asuvad EL-is.

Kuidas me teie isikuandmeid kasutame

Kasutame teie isikuandmeid ainult siis, kui seadus seda lubab. Tavaliselt kasutame teie isikuandmeid järgmistel juhtudel.

 • Kui see on vajalik teiega sõlmitud või sõlmitava lepingu täitmiseks.
 • Kui see on vajalik meie (või mõne kolmanda isiku) õigustatud huvide elluviimiseks ning kui teie huvid ja põhiõigused ei kaalu neid huve üles.
 • Kui see on vajalik juriidiliste või regulatiivsete kohustuste täitmiseks.

Üldiselt ei tugine me teie isikuandmete töötlemise õigusliku alusena teie nõusolekule, välja arvatud teile e-posti või tekstsõnumi kaudu kolmandate isikute otseturundusteabe saatmisel. Teil on õigus oma nõusolek turundusteabe saamisega igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust.

Eesmärgid, millel me teie isikuandmeid kasutame

Alltoodud tabelis on loetletud kõik viisid, kuidas me teie isikuandmeid kasutada kavatseme, ning õiguslikud alused, millele me sealjuures tugineme. Seal, kus see on asjakohane, oleme ka ära märkinud, millised on meie õigustatud huvid.

Pange tähele, et võime töödelda teie isikuandmeid rohkem kui ühel õiguslikul alusel, olenevalt konkreetsest eesmärgist, millel me teie andmeid kasutame. Kui vajate juhtudel, kus alltoodud tabelis on esitatud mitu õiguslikku alust, täpsemat teavet selle kohta, millisele konkreetsele alusele me teie isikuandmete töötlemisel tugineme, võtke palun meiega ühendust.

Eesmärk/tegevusAndmete liikTöötlemise õiguslik alus, sealhulgas õigustatud huvi alus
Teie uueks kliendiks registreerimine.a. Identiteediandmed
b. Kontaktandmed
Teiega sõlmitud lepingu täitmine
Teiega ühenduse võtmine, et kutsuda teid osalema meie uurimistöös (küsitlustes, intervjuudes, konverentsidel jms).a. Identiteediandmed
b. Kontaktandmed
c. Profiiliandmed
a. Teiega sõlmitud lepingu täitmine
b. Vajalik meie õigustatud huvide elluviimiseks (selleks, et täita meie ärieesmärki osutada klientidele uuringuteenuseid)
Teie tellimuse töötlemine ja kohaletoimetamine, sealhulgas: a) maksete ja tasude haldamine; b) meile võlgnetava raha sissenõudmine ja kättesaamine.a. Identiteediandmed
b. Kontaktandmed
c. Finantsandmed d. Tehinguandmed e. Turundus- ja suhtlusandmed
a. Teiega sõlmitud lepingu täitmine
b. Vajalik meie õigustatud huvide elluviimiseks (meile võlgnetavate summade sissenõudmiseks)
Meie omavahelise suhte haldamine, sealhulgas: a) teie teavitamine meie tingimuste või isikuandmete kaitse põhimõtete muudatustest; b) teilt arvustuse jätmise või küsitlusele vastamise palumine.a. Identiteediandmed
b. Kontaktandmed c. Profiiliandmed d. Turundus- ja suhtlusandmed
a. Teiega sõlmitud lepingu täitmine
b. Vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks
c. Vajalik meie õigustatud huvide elluviimiseks (meie registri andmete ajakohastamiseks ja selleks, et uurida, kuidas kliendid meie tooteid/teenuseid kasutavad)
Meie äritegevuse ja selle veebisaidi haldamine ja kaitsmine (sealhulgas tõrkeotsing, andmete analüüs, testimine, süsteemi hooldus, tugi, aruandlus ja andmete hostimine).a. Identiteediandmed
b. Kontaktandmed c. Tehnilised andmed
a. Vajalik meie õigustatud huvide elluviimiseks (meie ettevõtte juhtimiseks, haldus- ja IT-teenuste osutamiseks, võrguturbeks, pettuste ärahoidmiseks ning ettevõtte ümberkorraldamise või kontserni restruktureerimise käigus)
b. Vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks
Teile asjakohase veebisisu pakkumine ja meie veebisaidi sisu tõhususe mõõtmine või mõistmine.a. Identiteediandmed
b. Kontaktandmed
c. Profiiliandmed d. Kasutusandmed e. Turundus- ja suhtlusandmed
f. Tehnilised andmed
Vajalik meie õigustatud huvide elluviimiseks (selleks, et uurida, kuidas kliendid meie tooteid/teenuseid kasutavad, meie toodete/teenuste arendamiseks, meie äri kasvatamiseks ja turundusstrateegia koostamiseks)
Andmeanalüüsi kasutamine meie veebisaidi, toodete, teenuste, turunduse, kliendisuhete ja kogemuste täiustamiseks.a. Tehnilised andmed b. KasutusandmedVajalik meie õigustatud huvide elluviimiseks (meie toodete ja teenuste klientide liigitamiseks, meie veebisaidi ajakohastamiseks ja asjakohasena hoidmiseks, meie äri arendamiseks ja turundusstrateegia koostamiseks)

Turundus

Isikuandmete mõnede kasutusviiside, eelkõige turunduse ja reklaami puhul püüame pakkuda teile valikuvõimalusi. Oleme loonud järgmised isikuandmete kontrollimehhanismid: võime kasutada teie identiteediandmeid, kontaktandmeid, tehnilisi, kasutus- ja profiiliandmeid, et kujundada seisukoht selle suhtes, mida te võite vajada või mis võib teile huvi pakkuda. Teeme seda selleks, et otsustada, millistest toodetest, teenustest ja pakkumistest te võite huvitatud olla (kutsume seda turunduseks). Saadame teile turundusteavet, kui olete meilt teavet palunud, teenuseid ostnud või meile oma andmed (näiteks visiitkaardi) edastanud ning ainult juhul kui te pole vastava turundusteabe saamisest loobunud.

Kolmandate isikute turundusteave

Me ei jaga teie isikuandmeid turunduseesmärkidel ühegi ettevõttega, kes pole Technopolis Groupi liikmesettevõte, kui me pole teilt selleks selgesõnalist nõusolekut saanud.

Loobumine

Võite igal ajal loobuda meilt või kolmandatelt isikutelt turundusteabe saamisest, kasutades teile saadetud sõnumites toodud loobumislinke või võttes meiega ühendust. Turundusteabe saamisest sellisel viisil loobumine ei kehti isikuandmete kohta, mis on meile edastatud teenuse ostmise, toote/teenuse kasutamise või muude tehingute käigus.

Küpsised

Meie veebisaidil kasutatakse küpsiseid, et eristada teid teistest meie veebisaidi kasutajatest. See aitab meil pakkuda teile meie veebisaidi sirvimisel head kogemust ja võimaldab meil ka meie saiti paremaks muuta. Jätkates meie veebisaidi sirvimist, nõustute sellega, kuidas me küpsiseid kasutame.

Küpsis on väike tähti ja numbreid sisaldav fail, mille salvestame teie brauserisse või teie arvuti kõvakettale, kui te sellega nõustute. Küpsised sisaldavad teavet, mis edastatakse teie arvuti kõvakettale.

Kasutame oma veebisaidil järgmist liiki küpsiseid.

Pange tähele, et kolmandad isikud (näiteks reklaamivõrgud ja väliste teenuste, näiteks veebiliikluse analüüsiteenuste pakkujad) võivad samuti küpsiseid kasutada ning meil puudub selle üle kontroll. Need küpsised on tõenäoliselt analüüsi-/jõudlusküpsised või reklaamide suunamise küpsised.

Soovi korral saate oma brauseris keelata kõik või ainult mõned küpsised või käivitada teavitused selle kohta, kui mõni veebisait salvestab või kasutab salvestatud küpsiseid. Küpsiste blokeerimiseks käivitage oma brauseris säte, mis võimaldab keelduda kõigi või mõnede küpsiste salvestamisest. Pange tähele, et küpsiste keelamise või nendest keeldumise korral võivad mõned selle veebisaidi osad muutuda juurdepääsematuks või lakata õigesti töötamast.  

Kõik küpsised peale rangelt vajalike küpsiste aeguvad 6 kuu möödudes.

Andmete töötlemise eesmärgi muutmine

Kasutame teie isikuandmeid ainult neil eesmärkidel, mille jaoks me need kogusime, välja arvatud juhul, kui leiame põhjendatult, et meil on vaja kasutada neid mõnel muul põhjusel, ja kui see põhjus on kooskõlas algse eesmärgiga. Kui soovite saada selgitust selle kohta, kuidas töötlemise uus eesmärk on kooskõlas algse eesmärgiga, võtke meiega ühendust.

Kui meil on vaja kasutada teie isikuandmeid mõnel mitteseotud eesmärgil, teavitame teid sellest ja selgitame, milline on selle töötlemise õiguslik alus.

Pange tähele, et võime töödelda teie isikuandmeid ilma teie teadmata või nõusolekuta, kooskõlas eeltoodud reeglitega, kui seadus seda nõuab või lubab.

Teie isikuandmete avaldamine

Võib juhtuda, et meil on eespool neljandas punktis toodud tabelis loetletud eesmärkide täitmiseks vaja jagada teie isikuandmeid järgmiste isikutega:

Nõuame, et kõik kolmandad isikud kaitseksid teie isikuandmeid ja käitleksid neid seaduse kohaselt. Me ei luba endale teenuseid pakkuvatel kolmandatel isikutel teie isikuandmeid omadel eesmärkidel kasutada ning lubame neil teie isikuandmeid töödelda ainult kindlaksmääratud eesmärkidel ja meie juhiste järgi.

Rahvusvaheline andmeedastus

Mõned meie välised kolmandad isikud asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), mistõttu teie isikuandmete töötlemiseks nende poolt on vaja saata teie andmed EMP-st väljapoole.

Teie andmete saatmisel EMP-st väljapoole tagame nendele samaväärse kaitse, veendudes, et rakendataks vähemalt üht järgmistest kaitsemeetmetest.

Kui soovite lisateavet konkreetse kaitsemehhanismi kohta, mida rakendame teie isikuandmete saatmisel EMP-st väljapoole, võtke meiega ühendust.

Andmete turvalisus

Rakendame asjakohaseid turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku kaotsimineku ning loata kasutamise, juurdepääsu, muutmise ja avaldamise eest. Lisaks anname juurdepääsu teie isikuandmetele ainult sellistele töötajatele, esindajatele, töövõtjatele ja muudele kolmandatele isikutele, kes vajavad seda oma töökohustuste täitmiseks. Nad töötlevad teie isikuandmeid ainult meie juhiste kohaselt ning neile on kehtestatud konfidentsiaalsuskohustus.

Oleme kehtestanud korra igasuguste võimalike isikuandmetega seotud rikkumistega tegelemiseks ning teavitame teid ja kõiki asjaomaseid reguleerivaid asutusi sellistest rikkumistest, kui seadus seda nõuab.

Andmete säilitamise aeg

Kui kaua te minu isikuandmeid kasutate?

Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, mille jaoks me need andmed kogusime, kaasa arvatud mis tahes õigus-, raamatupidamis- või aruandlusnõuete täitmiseks.

Isikuandmete sobiva säilitusperioodi määramiseks arvestame isikuandmete kogust, laadi ja delikaatsust, nende loata kasutamise või avaldamisega kaasnevat kahju tekkimise ohtu, eesmärke, millel teie isikuandmeid töötleme, ja seda, kas need eesmärgid on võimalik saavutada mõnel muul viisil, ning kohaldatavaid õiguslikke nõudeid. Mõned meie projektid hõlmavad mitu aastat vältavaid programme ning sellistel juhtudel võime säilitada isikuandmeid vastava perioodi alusel.

Seadus kohustab meid maksuarvestuse eesmärgil säilitama oma klientide kohta põhiteavet (sealhulgas kontakt-, identiteedi-, finants- ja tehinguandmed) kuus aastat pärast seda, kui nad lakkavad olemast meie kliendid.

Teatavatel juhtudel on teil õigus paluda meil oma andmed kustutada: lisateabe saamiseks lugege altpoolt oma õiguse kohta taotleda enda isikuandmete kustutamist.

Mõnel juhul võime teadusuuringute või statistika koostamise tarvis teie isikuandmeid anonüümseks muuta (nii et neid ei saa enam teiega seostada), misjuhul võime seda teavet kasutada määramata aja jooksul ilma teile sellest täiendavalt teatamata.

Teie seadusjärgsed õigused

Andmekaitseseadused annavad teile teatavatel juhtudel oma isikuandmete suhtes kindlad õigused.

Teil on õigus:

Taotleda juurdepääsu teie kohta kogutud isikuandmetele (seda nimetatakse ka andmesubjekti juurdepääsutaotluseks). See võimaldab teil saada koopia enda meie valduses olevatest isikuandmetest ning kontrollida, kas me töötleme neid seaduslikult;

Taotleda teie kohta kogutud isikuandmete parandamist. See võimaldab teil lasta enda meie valduses olevaid isikuandmeid parandada, kui need pole täielikud või õiged, kuid meil võib olla vaja kontrollida uute edastatud andmete õigsust;

Taotleda teie kohta kogutud isikuandmete kustutamist. See võimaldab teil lasta enda meie valduses olevad isikuandmed kustutada, kui meil pole mõjuvat põhjust nende töötlemise jätkamiseks. Isikuandmete kustutamist on teil õigus taotleda ka juhtudel, kui olete edukalt kasutanud oma õigust esitada enda isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid (vaadake altpoolt), kui oleme teie andmeid töödelnud ebaseaduslikult või kui oleme kohustatud teie isikuandmed kustutama, sest kohalikud seadused nõuavad seda. Pange aga tähele, et teatavatel juriidilistel põhjustel ei pruugi meil olla võimalik teie isikuandmete kustutamise taotlust täita, misjuhul teavitame teid nendest põhjustest vajaduse korral teie taotluse esitamise ajal;

Esitada enda isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid, kui tugineme sealjuures oma (või kolmanda isiku) õigustatud huvile ning leiate oma konkreetsest olukorrast tulenevalt, et teie isikuandmete sellel alusel töötlemine mõjutab teie põhiõigusi ja -vabadusi. Vastuväiteid on teil õigus esitada ka juhul, kui töötleme teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil. Mõnel juhul võime tõendada, et teie isikuandmete töötlemine toimub mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub teie õigused ja vabadused üles;

Taotleda enda isikuandmete töötlemise piiramist. See võimaldab teil paluda, et peataksime teie isikuandmete töötlemise järgmistes olukordades: (a) kui soovite, et määraksime kindlaks andmete õigsuse; (b) kui kasutame teie andmeid ebaseaduslikult, kuid te ei soovi, et me need kustutaksime; (c) kui soovite, et säilitaksime teie andmeid, isegi kui me neid enam ei vaja, sest vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või (d) olete oma andmete kasutamise suhtes vastuväiteid esitanud, kuid meil on vaja kontrollida, kas meil on nende kasutamiseks õigustatud aluseid, mis kaaluvad teie huvid ja vabadused üles;

Taotleda teie kohta kogutud isikuandmete edastamist teile või kolmandale isikule. Edastame teie isikuandmed teile või teie valitud kolmandale isikule struktureeritud kujul ning üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus. Pange tähele, et see õigus kehtib ainult automatiseeritult töödeldava teabe kohta, mille kasutamisega te olete eelnevalt nõustunud või mida me oleme kasutanud teiega sõlmitud lepingu täitmiseks;

Võtta oma nõusolek igal ajal tagasi, kui me töötleme teie isikuandmeid nõusoleku alusel. See ei mõjuta siiski enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust. Kui te võtate oma nõusoleku tagasi, ei pruugi meil olla võimalik teile teatavaid tooteid või teenuseid pakkuda. Sellisel juhul teavitame teid sellest nõusoleku tagasivõtmise ajal.

Kui soovite mõnda eeltoodud õigustest kasutada, võtke meiega ühendust.

Üldjuhul tasu ei nõuta

Enda isikuandmetele juurdepääsu saamiseks (või muude eespool loetletud õiguste kasutamiseks) ei pea te tasu maksma. Kui teie taotlused aga on selgelt alusetud või ülemäärased või kui te esitate neid korduvalt, võime teilt siiski nõuda mõistlikku tasu. Teise võimalusena võime sellistel juhtudel keelduda teie taotlusi täitmast.

Mida meil teilt vaja võib olla

Meil võib olla vaja küsida teilt täpset teavet, et saaksime teie isiku tuvastada ja tagada teile õiguse oma isikuandmetele juurde pääseda (või muid õigusi kasutada). See on turvameede, millega tagatakse, et teie isikuandmeid ei avaldata ühelegi isikule, kellel pole õigust neid teada saada. Samuti võime teiega ühendust võtta, et küsida teilt teie taotlusele kiiremini vastamiseks lisateavet.

Vastamise tähtaeg

Püüame kõigile õigustatud taotlustele vastata ühe kuu jooksul. Kui teie taotlus on eriti keeruline või kui olete esitanud mitu taotlust, võib see teinekord aga võtta kauem kui kuu. Sellisel juhul teavitame teid ja hoiame teid kursis.

Terminite seletus

ÕIGUSLIKUD ALUSED

Õigustatud huvi õigusliku alusena tähendab meie ettevõtte huvi oma äritegevuse selliselt korraldamise ja juhtimise vastu, et saaksime teile pakkuda parimat teenust/toodet ning parimat ja turvalisimat kogemust. Enne teie isikuandmete töötlemist oma õigustatud huvide elluviimiseks arvestame ja tasakaalustame alati mõjusid (nii positiivseid kui ka negatiivseid), mida see teie õigustele avaldada võib. Me ei kasuta teie isikuandmeid selliste tegevuste jaoks, mille puhul teile avaldatav mõju kaalub meie huvid üles (välja arvatud juhul, kui oleme saanud teilt nõusoleku või kui seadused seda nõuavad või lubavad). Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas me hindamine oma õigustatud huve ja teile konkreetsete tegevuste läbi avalduda võivaid mõjusid, võtke meiega ühendust.

Lepingu täitmine õigusliku alusena tähendab, et teie andmeid töödeldakse, sest see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või teie palvel tegutsemiseks enne teiega lepingu sõlmimist.

Juriidilise või regulatiivse kohustuse täitmine õigusliku alusena tähendab, et teie andmeid töödeldakse, sest see on vajalik meile kehtestatud juriidilise või regulatiivse kohustuse täitmiseks.

KOLMANDAD ISIKUD

Sisemised kolmandad isikud

Muud Technopolis Groupi Austrias, Rootsis, Prantsusmaal, Eestis, Belgias, Saksamaal või Hollandis asuvad liikmesettevõtted, kes tegutsevad ühiselt vastutavate või volitatud töötlejatena, töödeldes isikuandmeid meie tehtava töö raames.